تماس با ما
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
آدرس: تهران، بزرگراه شيخ فضل‌ا..نوري، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی ،خیابان حکمت
کد پستی: 1464738831
صندوق پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942
دورنگار: 88255941
صفحه الكترونيك: www.bhrc.ac.ir
پست الكترونيك : info@bhrc.ac.ir